Sertifikācija reglamentētajā sfērā

Sertifikācija reglamentētajā sfērā

22. novembris, 2016

1. Vispārīgā informācija
Vispāriga Informācija
2. Pieteikumu veidlapas
Iesniegums elektrospeciālista sertifikāta saņemšanai, elektrospeciālista sertifikāta darbības sfēru papildināšanai
Darbu saraksts (praktiskā darba pieredze vai patstāvīgā prakse)
Sertificētā elektrospeciālista Patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārskats
Paraugs – Curriculum Vitae (CV)
3. Nolikumi
NOLIKUMS par būvspeciālista sertifikāta vai papildus darbības sfēras piešķiršanas kārtība
NOLIKUMS par darbības sfēras sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību
4. Eksaminācijas procedūras
Par kandidātu un būvspeciālistu kompetences pārbaudi
Zināšanu pārbaudes tēmas elektrodrošībā
Eksāmena tēmas un normatīvie akti elektroietaišu būvuzraudzībā un vadīšanā
Eksāmena tēmas un normatīvie akti elektroietaišu izbūvē
Eksāmena tēmas un normatīvie akti elektroietaišu projektēšanā
5. Sūdzību un apelāciju izskatīšanas procedūra
Sūdzību un apelāciju izskatīšanas procedūra
6. Ētikas kodekss
Ētikas kodekss
7. Noteikumi
Noteikumi elektrodrošības grupas apliecību izmantošanai
Būvprakses sertifikāta lietošanas noteikumi reglamentētajā sfērā
8. Informācija par Būvspeciālistu reģistru
Būvspeciālistu reģistrs
Informācijas ievade Būvniecības informācijas sistēmā
9. Elektrodrošība
NOLIKUMS par elektrodrošības grupas piešķiršanas kārtību
Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības(MK Nr.1041)
Elektrodrošības grupas semināra tēmas apjoms
Pieteikums apliecības saņemšanai, kas nosaka elektroapgādes objektu tehniskās drošības prasības