LEB SD ievēro neietekmējamības pamatprincipus

LEB SD ievēro neietekmējamības pamatprincipus

14. decembris, 2020

1.     Sertificēšanas institūcija – Latvijas Elektriķu brālības sertifikācijas departaments (LEB SD) ir neatkarīga struktūrvienība no Latvijas Elektriķu brālības, ir akreditēta institūcija, kurai Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) piešķīris tiesības veikt personāla – elektrospeciālistu sertifikāciju reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā. 

2.      LEB SD darbība ir balstīta uz neatkarīgu ekspertu vērtējumu un sertificēšanas process tiek organizēts saskaņā ar Latvijas standartu LVS NE ISO/IEC 17024 un izstrādātajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem.

3.      Sertificēšanas institūcija – LEB SD veic elektrospeciālistu sertifikāciju kā neatkarīga struktūra, kas darbojas kā trešā persona, un apliecinot, ka sertificējamā personāla kvalifikācija atbilst attiecīgajā standartā vai normatīvajā aktā noteiktajām prasībām.

4.      LEB SD pakalpojumi elektrospeciālistu sertificēšanas jomā ir brīvi pieejami visiem pretendentiem, kuri vēlas saņemt kompetentu un objektīvu sertificēšanas institūcijas apliecinājumu par elektrospeciālistu sertifikācijas atbilstību definētajām prasībām.

5.      LEB SD sertificēšanās pretendenta kvalifikācijas izvērtēšanu veic atbilstoši kvalitātes vadības sistēmai, kas izveidota saskaņā standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2013 (E/LV) prasībām.

6.      LEB SD darbība ir orientēta uz objektīvu un neatkarīgu novērtējumu veikšanu, darba izpildē neietekmējoties no komerciāliem, finansiāliem, politiskiem vai cita veida faktoriem, kas varētu kompromitēt tās ne ietekmējamību.

7.      LEB SD ir neatkarīga no sertificējamiem speciālistiem (pretendentiem), eksaminācijas un sertifikācijas ekspertiem un mācību iestādēm.

8.      LEB SD nepieļauj nekādu sertifikācijas ierobežošanu, kas varētu būt saistīta ar piederību citai asociācijai, konkurējošām darba vietām u.c.; tā nepieļauj nekādu darbību, kas traucētu vai kavētu pretendentu piekļuvi sertifikācijai.

9.      LEB SD nodrošina konfidencialitātes ievērošanu attiecībā pret informāciju, ko tā saņem no pretendentiem uz sertifikāciju, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, un uzņemas pilnu atbildību par atbilstības novērtēšanā un sertifikācijā iesaistīto speciālistu profesionalitāti, godīgumu un kompetenci.

10.  LEB SD nepārtraukti identificē apdraudējumus tā ne ietekmējamībai, analizē, dokumentē un mazina potenciālu interešu konfliktu.

11.  Visa informācija, kas ir iegūta sertifikācijas procesā, uzturēta konfidenciālā likumīgi izpildāmā kārtībā un sertifikācijas procesam ir garantēta drošība.

12.  LEB SD darbību izpildē izprot ne ietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktus un nodrošina sertifikācijas darbību objektivitāti.

13.  LEB SD darbiniekiem tai skaitā ekspertiem ir saistošs „Ētikas kodekss”

14.  LEB SD eksperti ir neitrāli un ar neieinteresētību veicamā darba rezultātos.

Posted in Bez tēmas