Par Latvijas Elektriķu brālību

Par Latvijas Elektriķu brālību

10. novembris, 2016

Latvijas Elektriķu brālība (LEB) dibināta 1996. gadā 10. aprīlī, ir reģistrējusies LR TM Uzņēmumu reģistrā, darbojas saskaņā ar LR likumdošanu, profesionālās organizācijas statūtiem un nolikumiem.

LEB ir patstāvīga sabiedriska organizācija, kura apvieno un pārstāv elektrospeciālistu profesionālās intereses, rūpējas par augsta profesionālā līmeņa sasniegšanu, par amata attīstību un elektrospeciālistu profesionālo un tehnisko izglītošanu. Latvijas Elektriķu brālība (turpmāk tekstā – brālība) apvieno elektrospeciālista kvalifikāciju ieguvušās personas aktīvai darbībai. Brālība veic elektrospeciālistu apmācību, kvalifikācijas paaugstināšanu, amatu prasmes izzināšanu un saglabāšanu. Brālības Goda tiesa izvērtē brālības biedru morālo rīcību uz brālības biedru vai citu organizāciju rakstiska iesnieguma pamata.

Kā kolektīvais biedrs brālība var sastāvēt arī citās organizācijās. Brālība ir juridiska persona, tai ir patstāvīga bilance, savs ģerbonis, zīmogs un rēķins bankā. Brālības biedri var lietot individuālo pazīšanās zīmi – gredzenu, cepuri, ko izsniedz tās locekļiem-fiziskām personām. LEB vada brālības vadītājs, kurš par savu darbību atbild Latvijas Elektriķu brālības pilnsapulcei.

LEB galvenie darbības novirzieni:

  • Latvijā darbojošos dažādu darbības sfēru, profesionālo novirzienu un kvalifikācijas elektrospeciālistu apzināšana un apvienošana;
  • savu biedru juridisko un ekonomisko interešu aizstāvēšana;
  • piedalīšanās elektrospeciālistu intereses skarošu likumu izstrādāšanā;
  • elektrospeciālistu starptautiskas pieredzes apmaiņas veicināšana;
  • elektrospeciālistu kvalifikācijas līmeņa celšanas veicināšana;
  • piedalīšanās elektrospeciālistu apmācības problēmu risināšanā;
  • biedru informēšana par profesionāli interesējošiem notikumiem un problēmām;
  • elektrospeciālistu papildapmācība un sertifikācija.