Elektrodrošības grupas sertificēšana

Elektrodrošības grupas sertificēšana

8. decembris, 2016

Latvijas Elektriķu Brālības Sertifikācijas departaments (LEB SD) organizē elektrodrošības grupas apmācību, zināšanu pārbaudi un piešķir atbilstošu drošības grupu, to apliecinot ar apliecības piešķiršanu.

Elektrodrošības grupas apliecība tiek piešķirta pēc pretendenta sekmīga pārbaudes testa izpildes. Pārbaudes tests ir sagatavots saskaņā Latvijas Republikas Likumdošanu, MK noteikumiem (MK.1041; LVS NE ISO/IEC 17024 standartu), LEB SD izstrādātām Kvalitātes  rokasgrāmatas  prasībām.

Prasības noteiktas elektrodrošības grupas iegūšanai saskaņā ar MK noteikumiem (MK Nr.1041) ir, ka B un C elektrodrošības grupa dod tiesības strādāt arī visās zemāka sprieguma līmeņa elektroietaisēs.

Darbus elektroietaisēs drīkst veikt personas, kurām piešķirtas atbilstošas elektrodrošības grupas.

Minimālās prasības attiecībā uz apmācību un izglītību elektrodrošības grupu piešķiršanai ir šādas:

  • A elektrodrošības grupa – saņemta apmācība par elektrodrošību. Pirms darbu uzsākšanas saņem apmācību par darba aizsardzības un elektrodrošības jautājumiem darba vietā.
  • Bz elektrodrošības grupa – apgūts zemsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās.
  • B elektrodrošības grupa – apgūts augstsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai, iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās.
  • Cz elektrodrošības grupa – iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības zemsprieguma elektroietaisēs un ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar Bz vai B elektrodrošības grupu.
  • C elektrodrošības grupa – iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības augstsprieguma un zemsprieguma elektroietaisēs un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar B elektrodrošības grupu.

Dokumentu izskatīšanas procedūra – eksāmena kārtošanai pretendents iesniedz  LEB SD direktoram nepieciešamos dokumentus:

1. Pieteikumu pārbaudes testam.

2. Profesionālās izglītības apliecinošus dokumentus.

3. Papildus izglītības dokumentus (ja ir).

4. Iepriekšējo drošības grupas apliecības oriģinālu (pagarināšanai).

5. Vienu fotogrāfiju –  (3 x 4) cm.

Zināšanu pārbaudei izmanto testa jautājumus ar četriem atbilžu variantiem, no kuriem tikai viens ir pilnīgi pareizs, un atbilst MK noteikumi Nr.1041. Zināšanu pārbaudēm elektrodrošībā ir izstrādātas pārbaudes tēmas;

  • A elektrodrošības grupas iegūšanai tiek izsniegti 20 jautājumi,
  • B grupas iegūšanai 30 jautājumi,
  • Bz grupas iegūšanai 25 jautājumi,
  • C un Cz grupas iegūšanai 35 jautājumi. 

Testa jautājumu atbildes sagatavošanas laiks ir 1 stunda (60 min.);

Vērtējumu „Ieskaitīts” pretendents iegūst, ja pareizi atbildējis vismaz 80% testa jautājumu.

Par vienu elektrodrošības grupas piešķiršanu un pārbaudes testu, apliecības iegūšana tiek noteikta samaksa EUR 55,00 (piecdesmit pieci eiro, 00 centi).

Elektrodrošības grupas piešķiršanas shēmu skatīt šeit:  

Pretendents sagatavotos dokumentus nosūta uz LEB biroju pa pastu vai elektroniski uz [email protected], vai iesniedz personīgi A.Deglava iela 66, 5.stāvs, Rīga.

 DARBA LAIKI UN BIROJA ADRESE šeit