SERTIFIKĀTI elektroenerģētikas jomā reglamentētās sfērās

SERTIFIKĀTI elektroenerģētikas jomā reglamentētās sfērās

14. decembris, 2016

SERTIFIKĀTI elektroenerģētikas jomā reglamentētās sfērās

 • Persona, kas atbilst Būvniecības likumā un MK noteikumu Nr.169 minētajām prasībām un tās kompetence ir, novērtēta kā atbilstoša, LEB SD direktors pieņem lēmumu par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai darbības sfēru papildināšanu un lēmumā norādot spriegumu, kādā būvspeciālistam ir atbilstoša pieredze: līdz 1 kV, no 1 līdz 35kV.
 • Reglamentētajā sfērā sertifikātu izsniedz kā beztermiņa. Sertifikācijas pakalpojumu maksas apmērs sastāv no:
  • maksas par sākotnējo kompetences novērtēšanu sertifikāta saņemšanai 150 EUR (divi simti četrdesmit eiro, 00 centi) apmērā par vienu darbības sfēru,  MK not. Nr.100  (05.03.2019).
  • patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas 180 EUR (viens simts astoņdesmit eiro, 00 centi),  MK not. Nr.100  (05.03.2019).
  • maksas par papildu sertificēšanas pakalpojumiem, ko nosaka/apstiprinājis Ministru kabinets.
  • par sertificēšanas pakalpojumiem persona maksā pirms pakalpojumu saņemšanas.

Divu dienu laikā pēc sertifikāta piešķiršanas reglamentētā sfērā LEB SD reģistrē sertifikātu Ekonomikas ministrijas izveidotajā Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) personu sertifikātu reģistrā, automātiski piešķirot sertifikātam numuru.

Prasības pretendentiem būvspeciālistu sertificēšanai reglamentētajā sfērā:

Sertifikāta joma, specialitāte Darbības sfēra* (norādot spriegumu) Nepieciešamā izglītība/ minimālais darba stāžs
Elektroietaišu būvdarbu vadīšana Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana:

1) līdz 1 kV;

2) no 1 līdz 35 kV

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā, ne mazāk kā 2 gadi pēdējo 7 gadu laikā darba stāžs izvēlētajā sfērā un spriegumā. Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā ne mazāk kā 2 gadi pēdējo 7 gadu laikā darba stāžs izvēlētajā sfērā un spriegumā.
Elektroietaišu būvuzraudzība Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība:

1) līdz 1 kV;                        2) no 1 līdz 35 kV

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā, ne mazāk kā 2 gadi pēdējo 7 gadu laikā darba stāžs izvēlētajā sfērā un spriegumā. Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā, ne mazāk kā 2 gadi pēdējo 7 gadu laikā darba stāžs izvēlētajā sfērā un spriegumā.
Elektroietaišu projektēšana Elektroietaišu projektēšana:

1) līdz 1 kV;

2) no 1 līdz 35 kV

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā, ne mazāk kā 2 gadi pēdējo 7 gadu laikā darba stāžs izvēlētajā sfērā un spriegumā.

Pretendējot uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu iesniedz:

 1. iesniegumu
 2. izglītības dokumentu apliecinātas kopijas;
 3. apliecinātu darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā, kuru izpildē pretendents piedalījies
 4. LEB SD noteiktie papildu dokumenti:

4.1. CV (profesionālās darbības apraksts);

4.2. papildus kompetences izglītību apliecinoši dokumenti pēc pretendenta ieskatiem – par kursu/semināru noklausīšanos specializācijā;

4.3. elektrodrošības apliecības kopiju, ja tāda ir;

4.4. kandidātam, kas pretendē uz sertifikāta iegūšanu reglamentētajā sfērā „Elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā” un „Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā” tiek veikta zināšanu un kompetences pārbaude  nereglamentētajā sfērā “Elektroietaišu izbūve” iekļaujot izvēlētajai sfērai atbilstošus pārbaudes jautājumus eksāmenu biļetēs.

4.5. dokumentu, kas apliecina apmaksu par sertificēšanas pakalpojumiem.

Pretendējot uz darbības sfēru papildināšanu būvspeciālista sertifikātā, būvspeciālists iesniedz:

 1. iesniegumu;
 2. izglītības dokumentu apliecinātas kopijas, ja minētā informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā;
 3. apliecinātu darbības sfērai atbilstošu darbu sarakstu, kuru izpildē būvspeciālists piedalījies;
 4. LEB SD noteiktos papildu dokumentus – papildus kompetences izglītību apliecinoši dokumenti pēc pretendenta ieskatiem – par kursu/semināru noklausīšanos specializācijā;
 5. dokumentu, kas apliecina maksas par sertificēšanas pakalpojumiem samaksu.

Atkārtoti (pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas) pretendējot uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu, persona iesniedz:

 1. iesniegumu;
 2. izglītības dokumentu apliecinātas kopijas, ja minētā informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā;
 3. apliecinātu darbības sfērai atbilstošu darbu sarakstu, kuru izpildē būvspeciālists piedalījies;
 4. LEB SD noteiktos papildu dokumentus – papildus kompetences izglītību apliecinoši dokumenti pēc pretendenta ieskatiem – par kursu/semināru noklausīšanos specializācijā;
 5. dokumentu, kas apliecina maksas par sertificēšanas pakalpojumiem samaksu.

Detalizēta informācija par sertifikātu piešķiršanas kārtību reglamentētajā sfērā.

LEB SD Sertificēto būvniecības speciālistu darbības uzraudzība reglamentētā darbības sfērā

Pretendents sagatavotos dokumentus iesniedz personīgi, vai nosūta uz LEB biroju pa pastu vai elektroniski uz [email protected].

Aktualizēts: 17.03.21